هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

فایل کمک آموزشی خوان هشتم

برای دریافت فایل کمک آموزشی خوان هشتم درس فارسی سرکار خانم بهبهانی، فایل‌های ضمیمه را مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه :

فایل کمک آموزشی قصیده دماوندیه از ملک‌الشعرا بهار

برای دریافت فایل کمک آموزشی قصیده دماوندیه از ملک‌الشعرا بهار برای درس فارسی سررکار خانم بهبهانی فایل‌های ضمیمه را مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه :

فایل کمک آموزشی انواع صفت برای درس فارسی

 برای مطالعه فایل کمک آموزشی انواع صفت، برای درس فارسی سرکار خانم بهبهانی فایل‌های ضمیمه را مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه :

فایل های کمک آموزشی پایه دوازدهم