هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

بازدید مصطفی رحمان دوست از هنرستان 21 بهمن ماه