هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

نواختن زنگ کتاب با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اصفهان