هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

مجمع عمومی و انتخابات انجمن اولیا و مربیان هنرستان