هنرستان هنرهای زیبای دختران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

اولین صبحگاه هنرستان شنبه 1 مهر